بازدید سالانه مدیران ارشد امنیت MTN Group از مرکز عملیات امنیت ایرانسل

روز شنبه به تاریخ 25/03/98، دو تن از مدیران و مشاوان ارشد امنیت MTN Group، خانم Lucille Britz مدیر امنیـت منطقه خاورمیـانه و شمـال آفریقا (MENA) و آقای Winston Russouw (مشاور امنیت گروه امنیت) از مرکز عملیـات امنیت شرکت ایرانسل بازدید نمودند. این بازدید بر اساس برنامه هماهنگ این شرکت مخابراتی بزرگ که بصورت سالانه از کلیه دفاتر این شرکت در 22 نقطه جهان برگـزار می گردد، انجـام گردید. در این بازدیـد که با حضور آقایان مهندس حاجی مبینی (مشاور مدیرعامل شرکت ایرانسل)، مهندس کاظمی (مدیر ارشـد امنیـت شرکـت ایرانسل)، مهنـدس فریدمهر مدیر SOC شرکـت بهین راهـکار و مهنـدس حلال زاده مدیـر پروژه مرکز عملیـات امنیـت شرکت بهین راهکـار در ایرانسل برگزار گردید دو طرف به بررسی و تبادل نکات فنی به منظور بهینه سـازی خروجی های مرکز عملیات امنیـت بر اساس نیازمندیها و نقشه راه MTN Group پرداختند.

همچنیـن در این بازدیـد خانم Lucille Britz با تمجید از اقدامات انجام شده در شرکت ایرانسـل و با تاکیـد بر نقش Knowledge Sharing از پیشنهاد آقای حلال زاده به منظور دریافت اطلاعات حوادث امنیتی گزارش شده توسط گروه MTN به منظور استفاده در کورلاگ در جهت غنی سازی گزارشات خروجی و نیز امکـان پیشگیری از وقـوع حوادث مشابه در ایران، استقبال نمودند.

لازم به یادآوری است که سامانه کورلاگ حدود سه سال پیش در شرکت ایرانسل مستقر گردیده و مرکز عملیات امنیت این شرکت بزرگ مخابراتی توسط شرکت بهین راهکار پیشرو پشتیبانی می گردد.